Kontrahent

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, uprzejmie informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Hutnicza 5-9 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach , Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000057345 (dalej również jako „Spółka”).
 • Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres pocztowy Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych),
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,​​​​​​
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj. wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw Administratora.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  • obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  • niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.