Zintegrowany System Zarządzania

Dla poprawy jakości, w trosce o oddziaływanie na środowisko i przestrzeganie zasad BHP a także poprawy organizacji pracy został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy EN-ISO 9001, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001 oraz Środowiskowy według EN-ISO 14001 obejmujący swym zakresem usługi projektowe i wykonawcze budownictwa górniczego i podziemnego, budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz produkcję konstrukcji metalowych.

Stale doskonalony i rozwijany Zintegrowany System Zarządzania jest poddawany cyklicznemu badaniu i ocenie przez niezależne jednostki certyfikujące. Od 1992 roku spółka otrzymuje Świadectwa Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych zgodnie z normą PN-M- 69008, a od 2001 roku także z normą PN-B-06200. W 2009 roku spółka uzyskała certyfikat zgodności na produkcję kotew wklejanych typu PBSz – KSW18.